Informace o nás

Sbor dobrovolných hasičů Netín

SDH a Zásahová jednotka SDH

starosta SDH Eksler Josef
velitel ZJSDH Sklenář Vladimír

Sbor dobrovolných hasičů plní úkol na ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, poskytování pomoci při živelných pohromách a mimořádných událostech.
Další činnost SDH :
- požární sport ( Žďárská liga, Extraliga ČR, Blanenská liga, Havlíčkobrodská liga )
- pořádání akcí v obci ( zábavy, plesy, masopust, pálení čarodejnic )
- výpomoc obci ( sběr zelezného šrotu, údržba obecního hřiště )
Součástí SDH je Zásahová jednotka SDH zřízená obcí.
SDH má k dispozici zásahové vozidlo Fiat Ducato combi a zásahovou požární stříkačku Fires PS 8.
Počet členské základny SDH je 42 hasičů.

HISTORIE

 

 

   A jak to všechno začalo ? Velkým požárem 10. července 1882, když o půl druhé noční hodiny vznikl oheň v domě č.7 a to dle zápisu v kronice. Té noci byla velká bouře a neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat. Silný vítr až vichřice rozfoukávala oheň a šindelové krytí střech domků a stodůlek bylo zapalováno létajícími hořícími šindely. Požáru, jaký obec nikdy nepamatovala lehlo popelem 37 popisných čísel. Podle zápisu vyhořela také škola i se skromným majetečkem nadučitele Františka Čudy. Hájení požáru nebylo možné, obyvatelé zachraňovali pouze zvířectvo a nejdůležitější osobní potřeby, šactvo, přikrývky, nádobí a snad drobné hospodářské nářadí a vozy. Mužů bylo málo, protože mnoho domkařů pomáhalo při žňových pracích na Lobkovicovém panství ve Fryšavě u Znojma a po svém nuceném návratu neměli zhola nic a jejich rodiny byly ubytovány v přístěncích, plevnících aj. nuzných zařízeních v domech a stodůlkách, které nevyhořely. Po tomto požáru byla obec spáleništěm a z 55-ti domů jich zůstalo obyvatelných pouze 18 s 395 všech obyvatel. V neštěstí uhořeli 2 mladí lidé…Protože nebyl dostatek potravin vozili sousedé sedláci z okolních obcí pro pohořelé nutné potraviny ( chléb a sádlo ) a také seno, slámu a obilí jako pomoc.

 

Po tomto dramatu členové obecního zastupitelstva po vzoru jiných obcí se rozhodli založit Sbor dobrovolných hasičů, který již byl ve Velkém Meziříčí, Měříně, který byl založen již v roce 1874 a v roce 2009 oslavil 130. výročí.

 

A tak první schůzka obecního představitelstva a zájemců proběhla 1. července 1894, na které byl do čela za předsedu zvolen Jan Král, tehdejší c.k.poštmistr, obchodník, rolník a jistě vážený člen obecního úřadu z č.28. Za náčelníka byl zvolen Josef Michal, mistr kolářský z č.18, za podnáčelníka František Dvořák z č.3, za jednatele Josef Exler ml., za četaře a pokladníka Josef Exler st., obuvník a lidově přezdívaný notár z č.44. Velkou oporou novému sboru byl tehdejší starosta obce Franz Wokoun z č.10. Tímto prvním ustanovením začalo přípravné cvičení pohybové a pochodové slabšího vojenského typu, dále teoretická příprava se stříkačkou, cvičení lezecké, průprava a nácvik signálů s několikerým opakováním apod. Průprava byla vedena bývalými vojáky c.k. rakouské armády, zvolenými představiteli a řídícím učitelem Emanuelem Vítkem. 15. července je již záznam o stříkačce. Ta byla zakoupena jako starší od města Velkého Meziříčí. Jednalo se o čtyřkolovou dvouproudní ruční pístovou stříkačku na pérách, přepravovanou členy a na větší vzdálenosti koňmi. K tomu bylo pořízeno 15 m starších, přikoupeno 50 m nových hadic, 5 žebříků, 2 svítilny na petrolej a trochu drobného nářadí. Dále 25 pracovních obleků, 25 parádních kabátů, 2 signálky a 2 bubny. Vše v hodnotě tehdejší měny 600 zlatých ( 1 Zl = 2 K, které byly v oběhu spolu od roku 1900). Financování bylo většinovým podílem zajištěno Obecním úřadem a také dobrovolnými a trvale přispívajícími členy. Mezi tyto je třeba uvést p.děkana Ant. Brabence, který zde působil od roku 1878, dále pak od roku 1897 faráře V. Hlavičku, nadučitele ve výslužbě Františka Čudu, nadučitele a pozdějšího předsedu sboru Em. Vítka, Václava Picbauera, šafáře Fr. Ploského, učitele Vítězsl. Dvořáka, učitelku Růž. Floriánovou, St. Sýkory obchodníka, August. Švihálka hajného v.v., Jana Letmajera ze Záseky a mnoho dalších jako např. Fr. Svobodu - ředitele velkostatku Fr. Harracha. První oficiální schůze o založení sboru proběhla 20. září 1894 za účasti 26-ti bodrých a statečných netínských mužů. Připomeňme si jejich jména : Ant. Dvořáka, Tom. Dvořáka, Jana Hladíka, Jana Homolu, Ant. Javůrka, Jos. Kujala, Eduarda a Josefa Krále, Fr.Kostečku, Jos. Maršálka, Jos.Požára,Jos.Pejchala, Fr.Pokorného, Jakuba Suka, Tom.Sýkory, Jos. Šitku, Vinc. Štěpánka, Jána a Fr. Tomana, V.Tomšíka, Fr. Vokouna, Al. Zmeškala a již zmíněné vedoucí představitele Jána Krále, Jos. Michala, Fr. Dvořáka, Jos. Exlera ml.,Jos.Exlera st., Jána Šenekla.

 

K osobní výzbroji náčelníka a podnáčelníka patřil kožený pás s karabinou a parádní sekyrkou, pro ostatní šarže popruh podšitý koží s karabinou a smyčkou na lano s kovovým držákem.

 

Pro řadové členy kožený popruhový pás také se sekyrkou. Dále každý dostal pevnou přilbu s řemínkem a hasičským odznakem a parádní kabát. Pro pracovní činnost každý obdržel pracovní plátěný oblek světlé barvy. Ze statistického záznamu o schválení stanov z 26. září téhož roku bylo ve sboru 8 branců, 12 záložníků a 6 prostých vojenské povinnosti. Z nich bylo 14 rolníků, 7 řemeslníků a 5 dělníků. V té době měla obec 56 domů s 387 osobami vč. dětí, z nichž bylo 180 mužského pohlaví.

 

Žádost ze založení sboru byla zaslána na Okresní úřad do Velkého Meziříčí k registraci a okresní c.k. hejtman Frey dopisem č.11357 sděluje p. Fr. Wokounovi- starostovi a soudruhům v Netíně 8. října 1894 :

Veleslavné c.k. Moravské místodržitelství nenalezlo dle výnosu ze dne 26. září 1894 č. 32594 ničehož namítati proti zařízení Dobrovolného spolku hasičského v Netíně dle obsahu přiložených stanov, které schváleny byly. Zároveň se zasílá spolku tiskopis, do kteréhož každoročně předkládáno budiž prováděná činnost. Podotýká se k nošení odznaku a spolkového oděvu, jakož i užívání signálů s troubkou při konání služby hasičské zvláštního povolení zapotřeby jest, které u připojení důkladného popsání a vyobrazení v barvách, jakož i naznačení signálů v notách požádati dlužno jest.

 

Ze stanov pro zajímavost je vedeno : Účelem Jednoty hasičské jest spořádáné spoluúčinkování při nebezpečenství ohně a jiné živelní pohromě, aby zachráněn byl život a majetek občanů. Aby se účelu toho snadněji dosáhlo, zaveden bude ve sboru hasičském vojenský pořádek. Jednota tvoří se dobrovolným přistupováním a sestává ze členů a) činných, b) přispívajících, c) čestných. Údem činným může se státi každý mravně zachovalý tělesně zdravý občan nejméně 18 let starý, členem přispívajícím jest ten, kdo se zaváže Jednotu pravidelným peněžitým příspěvkem podporovati. Členy čestné jmenuje valná hromada, které si buď o Jednotu samu, neb o hasičstvo vůbec zásluh dobyli. Povinností každého člena činného jest, aby řádu služebního ve srozumění s výborem a představenstvem obce bez jakékoliv odmluvy poslušen byl, majetek všech šetřil a ctil a stejnokroj s odznakem vždy s hrdostí nosil…

 

První valná hromada se konala 31.března 1895, kdy byl přijímán spolkový účet za první rok činnosti, předložen rozpočet pro rok 1895 a další. Prohlížel se deník spolku a shledáno, že na dobrovolných příspěvcích byl příjem 107 zl. 41 kr. proti vydání 13 zl. 03 kr. Z toho je přebytek 94 zl. 38. kr + 5 zl. 62 kr. z pořádané zábavy hasičského věnečku. Navrhuje se proto zakoupiti 50 m nových hadic, které jsou nutně potřebné. Navrhnuto, aby se zbrojírna k uchování stříkačky a hasičského náčiní co nejdříve pořídila a místnost k odbývání schůzí spolku u Fr. Karáska č. 37 se prozatimně pronajala.

 

Ve své činnosti se sbor mimo hlavní zúčastňuje netínských slavností. Poprvé se účastnil 15. srpna 1894 slavnostních služeb Božích v parádních kabátech. To byla událost! Každoročně pořádá sbor ke konci ledna před valnou hromadou hasičské věnečky, které se stávají tradicí v hostinci u Sýkorů. Také první hasičský výlet byl pořádán v Borovinách dne 25. července 1896. 15. července 1895 se účastnil sbor při prvním zásahu požáru v Pustině, kde byl přítomen jako druhý po sboru z Měřína. V dalších létech se účastní požárů v Pavlově, Bohdalově a Blízkově. Účastňuje se rovněž při doprovázení členů k poslednímu odpočinku a také významných členů obce. Zástupci sboru jsou účastni na pravidelných župních sjezdech hasičstva. Měsíčně se konají cvičení teoretická, pochodová, signální a praktická se stříkačkou a to i v noční čas u obecního rybníčka.

 

Pro stále nízký finanční zdroj navrhuje se obci, aby pro rok 1899 dala postavit potřebné skladiště. Sbor již vlastní mimo staré stříkačky 100 m hadic lepších a 15 m méně potřebných, 2 koše, 5 žebříků, 2 signálky, z toho 1 laděná, 25 obleků pracovních, 25 blůz parádních s šňůrkami a píšťalkami s přilbami pro mužstvo i velitele. Ti mají přilby zlaté s chocholy.V roce 1902 na sv. Marka se účastní prvního požáru v Netíně v čísle 1 od vadného komína, kdy na půdě začal hořet len, obilí, kuchyňské potřeby a zásoby včetně sádla aj. Další požáry u T. Dvořáka a na parní Leopoldinské pile Fr. Harracha v Krásněvsi byly zkouškou hasičské dovednosti. Dne 29. června 1902 byl svolán Župní sjezd hasičstva do netínské školy. Sbory, deputace a hosty přivítal p. farář Hlavička při polní mši u skladiště. Po společném slavnostním obědě v hostinci u Sýkorů následovalo veřejné cvičení místního sboru s proslovem zástupce Hasičské pojišťovny. Odpoledne byla na výletišti v Černochově družná zábava při hudbě Jos. Tůny z Černé. V dalších letech byl náčelníkem a velitelem sboru již Jos. Michal, jednatelem V. Picbauer a předsedou sboru byl Fr. Svoboda ředitel velkostatku Fr. Harracha. Pozdějším předsedou sboru byl také p. V. Hlavička a nadučitel Em. Vítek. Moravský zemský výbor na podporu činnosti uděluje sboru každoročně od roku 1905 100 K k činnosti, ochraně budov a majetku. V té době vznikalo hasičské nadšení a bylo morální ctí mužů být členem sboru. Při opravách a rekonstrukcích střech se vyměňovala krytina za tvrdou a dbalo se přísného hospodaření s ohněm. Sbor o činnost neměl nouzi. Vznikly 3 ohně v Měříně v roce 1909, oheň v Závisti a Zadním Zhořci v roce 1914 a jinde. První světová válka však činnost sboru utlumila pro odchod branců na fronty. Po osvobození se nadšení prohlubuje a v roce 1922byla svépomocí postavena již přízemní zděná budova zbrojnice na současném místě spolu se sborovnou pro uložení oděvů. Místnost sloužila také na požádání jiným spolkům a to k účelům hospodářským a vzdělávacím a jak je uvedeno v zápise z 3. listopadu 1923 vyjma schůzím politickým. Ve sborovně byla umístěna také hasičská knihovna, která měla 50 svazků knih vázaných a 10 nevázaných. V obci nastal velký rozmach divadelnictví. Několik spolků nacvičovalo za vedení učitelstva a kaplanů aktuální i historické hry, mnohdy i více v jednom období. Hrálo se v sále u Sýkorů i u Jurků. Finanční hospodaření vzrůstalo a v roce 1922 byl přebytek financí 926 Kč. V roce 1928 má sbor 24 činných členů a 8 přispívajících. V té době byl starostou sboru již Cyril Hladík, který byl současně i starostou obce ke spokojenosti občanů. V roce 1930 slavil zlatou svatbu Jos. Exler, dlouhodobý pokladník od založení sboru. Jeho bratři hasiči jej doprovázeli od domu č. 61 s hudbou do kostela v parádních výstrojích. Slavnostní mši a poděkování od bývalého starosty V. Hlavičky byla odměnou obětavému a nezištnému bratru. Hasičský dobrovolný sbor byl v té době vysoko nad průměrem. Dobré vedení s odborným výcvikem a plněním povinností při cvičeních bylo zárukou kvalitní přípravy pro event. požární zásah. Mužstvo bylo rozděleno a cvičeno dle odborností. Mezi lezce, kterým velel četař Bohuslav Kutil patřili : Ant. Toman, Fr. Kostečka, Fr. Vokoun, Ant. Kujal a Jos. Král. Stříkačníkům velel četař Ant. Sýkora z č. 6 a členy byli Ant. Hladík, Fr. Juda, Jos. Eksler a Jos. Bradáč. Mezi vodaře byli určeni Jan Indra a Ant. Pešek. Trubačemi se stali Viktor Vondráček a Ant. Koukal. Velitelem a náčelníkem byl Fr. Dvořák z č. 1, který daroval sboru knihu aby památníkem byla a ku povzbuzení se stala. Ať heslo naplňuje skutek Bohu ku cti - bližnímu ku pomoci. Ke komplexní činnosti měl sbor také založen sanitní odbor, který vedl četař Fr. Dvořák z č.3. Členové byli Julius Toman, Antonín Sýkora, M. Picbauerová - porodní asistentka a Terezie Sýkorová. Byli cvičeni ve zdravotnictví a první pomoci nejen při zásahu, ale byli přítomni i při různých slavnostech. Tito všichni jmenovaní bratři ve sboru, jak si tehdy říkali, vnášeli do vesnice kulturní život, pohodu, pobavení, pořádání kulturních akcí, již dříve zmíněných. Jejich každoroční valné hromady byly chloubou jejich hodností a výčet s finančním přínosem jim pomáhal obnovovat hasičský park. Veškeré drobné práce na budově a při opravách bývaly prováděny zdarma a při dnešním pohledu v roce 2004 kdy je pěkně opravena a září novou fasádou s hasičským znakem vytvořeným Milanem Sýkorou z rodu Hladíků č.61.

 

Ale vraťme se ještě do nového období a to do roku 1949, kdy 19. července byla velká slavnost sboru a to svěcení nové tažné motorové stříkačky. O koupi se několikrát jednalo na valných hromadách od roku 1938 každoročně. Však pro finanční náročnost muselo býti požádáno o zemský příspěvek, neboť bylo k dispozici jen 2739 Kč. Nová nařízení protektorátní nepřinesla bývalou dobrou pohodu. Okresní úřad nařizoval pravidelná cvičení, obec musela zakupovat plynové masky a musel být vypracován tzv.nástupní plán mužstva. To bylo rozděleno na první a druhou hotovost s určenými veliteli. První cvičení bylo 2. června 1941 a to již se zakoupenou novou motorovou stříkačkou zn.MV-35H s výtlakem 1200 l/min od fy Sigmund z Olomouce v hodnotě 34 tis Kč a to za přispění dobrovolných dárců. Toto válečné období bylo poznamenáno občanskou nejistotou a těžkými poměry druhé světové války… Obec se však dožila bez větších útrap osvobození k radosti a odhodlanosti pokračovat v předválečném dění. Hasičský sbor měl pouze 19 členů činných, 2 nové a 1 přispívajícího. Starostou sboru byl v té době Ant. Pešek a jednatelem Fr. Krejzl. Náčelníkem byl Fr. Dvořák z č.3. Hospodářem se stal na dlouhé období Stanislav Krča v titulu zbrojmistra, který udržoval vzorně majetek ve zbrojnici. Pokladníkem byl Fr. Šoškola a revizory Fr. Vokoun a B. Doležal. Samaritánskou stráž vedl Julius Toman. V první pomoci bylo nutno v tomto roce 16 zásahů zejména při cvičeních. Za nové členy přistoupili další noví bratři : Alois Pruša ml., Fr. Šoškola ml., Ant. Králíček, L. Smažil, Vítězsl. Hladík a Vítězsl. Vondráček ml., Josef a Boh. Peškovi. Řádnými členy sboru se mohli stát až po jednoroční zkušební době. V tomto roce se připravovalo již zmíněné svěcení nové motorové stříkačky a zároveň oslava 50.výročí trvání sboru. Pro politické události poválečných let byla tato slavnost přesunuta až do roku 1949. A tak příprava byla spojena s 55.výročím a od jara se vylepšovala organizace slavnosti s velkolepým programem. Uvítání hasičských sborů provedl velitel Josef Eksler a s průvodem se starou stříkačkou se jelo pro novou opletenou girlandami a květinami ke kostelu za průvodu družiček pod vedením sl. Bedřišky Konečné a mnoha občanů netínských a okolních. Slavnostní mši sloužil p. Jindřich Kocman při postaveném oltáři blíže hasičské zbrojnice od 10 hodin. Poté byla stříkačka posvěcena za jásotu všeho obyvatelstva. Podle kmotřenek nesla jméno Františka Marie. Odpoledne ve 14 hodin byl slavnostní projev velitele Okresní hasičské jednoty bratra Uhlíře z Velkého Meziříčí a předsedy MNV Fr. Dvořáka z č. 3, který ji předal sboru s tím, aby vždycky a včas zasáhla dobře proti požáru. Velitel Jos. Eksler poděkoval za sbor se slibem ochrany. Poté byly předány diplomy zakládajícím členům. Následovaly ukázky hašení požárů i před sto léty. Nejprve se spustil velký křik HOŘÍ a lidé přibíhali s putýnkami a vědry s vodou k ohni. Následovala ukázka s ruční stříkačkou a naposledy s novou motorovou, která dodávala mnoho vody s velkým tlakem. K pobavení byla ukázka koulení 10 kg kamene proudem vody po hrázi rybníčka. Průběh byl komentován již místním rozhlasem. Na závěr cvičení byla provedena vodní fontána, kdy se bratři hasiči z Měřína a Netína navzájem postříkali jak vodníci k pobavení přihlížejících. Po ukončení cvičení byla sejmuta státní vlajka při nastoupených sborech. Následovala taneční zábava s hudbou Jos. Tůny z Černé do pozdních nočních hodin.

 

V roce 1949 byl také zvolen nový výbor sboru. Starostou se stal Fr. Šoškola, velitelem zůstává na dlouhá léta Jos. Eksler st., zbrojmistrem stále St. Krča a vzdělavatelem Viktor Vondráček. Přistoupilo také 11 nových členů. Bylo zakoupeno nákladní auto za 130 tis.Kč pro potřeby sboru a přepravu stříkačky. Toto sloužilo až do roku 1965. Koncem 50-tých let byla také provedena změna názvu SDH na Svaz požárníků do 1960 registrován v okrese Velké Meziříčí. V té době získalo odznak " Vzorný hasič" 16 členů sboru. Účastňuje se zásahu při požáru v Netíně v č.20, Hrbově a Zadním Zhořci. Od roku 1960 přechází sídlo okresu do Žďáru nad Sázavou a nastávají nové podmínky. Předsedou sboru se stává Josef Pešek, který vykonává funkci až do roku 1965 a velitel Josef Eksler velí až do roku 1973. Jednatel Viktor Vondráček provádí zápisy až do roku 1975. Od roku 1965 vede sbor předseda Milan Krejzl ( až do roku 1992). V roce 1970 byla zakoupena nová stříkačka PPS12 od Okresní inspekce požární ochrany ze Žďáru nad Sázavou. Obec již měla vybudován obecní vodovod s osazenými hydranty pro rychlé použití se šroubovými průtokovými ventily na tlakovou vodu.

 

Sbor provádí zásah při požáru v Zadním Zhořci, na chatě Motorpalu a v STS Netín, kdy vyhořelo obytné stavení-bývalý panský dvůr se skladištěm pohonných hmot.

 

Rok 1984 byl opět po dlouhé době rokem oslav 90-ti letého trvání sboru. 8.července  přednesl slavnostní projev Milan Krejzl a poté se zástupcem Okresního výboru K. Heroldem předali vyznamenání zasloužilým členům. Vyznamenání za zásluhy obdržel Jos. Eksler st., čestné uznání ÚV SPO Josef Pešek, čestné uznání KV SPO Vítězslav Vondráček a L. Smažil. Dále diplomy převzali B.Pešek, A.Indra, J.Toman, J.Šitka,P.Jůda. Za příkladnou práci M. Krejzl, J.Eksler, František Juda, Karel Juda a Fr.Němec.

 

Nemnoho a mnoho se v dalším desetiletí změnilo. Nastupují noví členové Jiří Smažil, Otakar Pešek, Leopold Kunčar, Mirek Doležal a další. Sbor ustanovuje dvě soutěžní sportovní družstva v požárním sportu a náročným výcvikem jsou pěkné výsledky z okrskových soutěží. Pravidelně se soutěží v Měříně O zlatou proudnici, na Memoriálu Jar. Vaňka ve Velkém Meziříčí, jezdí se na Horácký pohár do Dolních Louček atd. Mladí požárníci pořádají stále taneční zábavy, tradiční plesy a masopustní průvody obcí. A protože se blíží konec 19. století je třeba ještě stihnout 100 letého trvání sboru. Příprava ke slavnosti je náročná. Jsou pozvány všechny okolní sbory a tak 22.květen 1994 je významný nejen výročím ale i úspěšným pracovním a činným obdobím. Zahájení oslav je tradiční slavnostní mší, kterou slouží p.děkan Jan Peňáz z Velkého Meziříčí. Vysoké ocenění činnosti od p. děkana je povzbudivé a hřejivé. V odpoledním programu přednáší slavnostní projev Milan Krejzl. Ocenění činnosti provádí starosta OS HSMČ Ing. Jaroslav Ryba. Udílí medaili sv. Floriana Jos. Peškovi za dlouholetou aktivní činnost a nejvyšší čestná uznání M.Krejzlovi, J.Ekslerovi a dalším. Medaili věrnosti dostává J. Toman a Fr.Juda za 40 let členství. Za věrnost 20 let je oceněn Fr.Němec, L.Kunčar, Ot.Pešek, M.Doležal, J. Smažil, Fr. Šandera a V.Vondráček.

 

V následujícím programu probíhala soutěž v požárním útoku s překážkovou dráhou. Pro radost zvítězilo mladší družstvo z Netína, druhé místo sbor z Pavlínova a třetí místo starší družstvo z Netína. Dále následovaly ukázky práce s ruční stříkačkou i profesionálních hasičů ze své činnosti. Sbor Netín byl v dalších letech u zásahu v Blízkově, Kochánově a likvidoval 2 požáry v Netíně. V té době je starostou V.Vondráček, který vykonává funkci dosud až ke 110. výročí, velitelem byl Jan Vítek, jednatelem J. Eksler, preventistou Fr. Šandera, pokladníkem J. Smejkal a mat.referentem Jar. Juda. Ve výboru byli také jako revizoři L. Kunčar a M. Doležal. Současný hasičský sbor má 40 členů a vede jej starosta Josef  Eksler a velitel Vladimír Sklenář v duchu a pěkné tradici zakládajících členů.

 

Sportovní soutěže v hasičském sportu jsou dnes přitažlivou ukázkou pro občany a jejich pravidelné pořádání motivují každé družstvo k vyšším výkonům. I družstvo Netínské má z minulých let velmi pěkné výsledky. Družstvo mužu (Vladimír Sklenář,Miroslav Rouš, Marek Jonák, Ondřej Pešek, Lubomír Pruša,Marek Plhák Petr Pruša) běhalo nejen v sezóně 2009 Žďárskou ligu v PÚ, kde se umístilo na celkovém 4. místě, Dále se družstvo mužu zůčastnilo soutěží na Blanenské lize a Extralize ČR nejvišší soutěže u nás, mezi veklé úspěchy si připisuje i 7.místo v Širokém Dole ze 154 týmu z ČR a SR . Družstvo žen (Věra Prušová, Lenka Chalupová, Marie Požárová,Iveta Strnadová, Aneta strnadová, Jana Brabcová, Žaneta večeřová a Jana Chalupová) v sezóně 2009 závodilo ve ždárské lize. Zde se umístilo také na skvělém celkovém 4.místě, velkého úspěchu dosáhli rovněž v Širokém Dole, kde se umístily také na skvělém 5. místě z 54 týmů z ČR a SR. Věříme že družstva vstoupí do sezóny 2010 s velkým odhodláním a minimálně zopakují své skvělé výsledky. 

 

V roce 2010 byly bříbhány k hasičskému sboru dvě nové členky z Měřína, Iveta Strnadová a Aneta Strnadová.

Od poloviny dubna bylo v Netíně založeno družstvo MUŽI B, které se za pár dnů hned zúčastnilo okrskové soutěže v Netíně konané 2.5.2010.

Na této soutěži se umístily na celkovém 4. místě časem 97,48s ( pú, 4x100m ). Družstvo MUŽŮ  A se umístilo na celkovím 1. místě časem 91,62s, ženy zkončily na 2. místě časem 36,76s ( pú ).

 

Přejeme všem členům sboru vždy to nejlepší umístění, dobrou připravenost a v případě nutnosti i dobrý požární útok. Vyslovujeme za všechny občany vřelé poděkování za příkladnou ochranu majetku po celou dobu dlouhých 115 let.Děkujeme všem znovu těm zakládajícím a jejich pokračovatelům. Nechť motto Bohu ku cti-bližnímu ku pomoci je také doplněno o slova Plamenům braň-bližního chraň !